Erschts Wettspiu nach Corona

28.06.2020

Am Sunntig, 28. Juni 2020 spiut d' A-Mannschaft daheime im Längebach ihres erschte Wettspiu nachder Corona-Zwangspouse gäge Schüpbach A.

Spiubeginn isch 12:30 Uhr im Längebach