Meisterschaft Lyssach A

11.05.2024

Bi super Bedingige knackt d' A-Mannschaft hüt ändlech d' 1'000er-Marke u sicheretsech 2 Rangpunkt gäge Lyssach A. Die höchste 3 Frittematter wärde Svenu Althaus (76), Märcu Steck (72) u Märcu Muralt (70).