MS Wäseli B - A-Mannschaft

17.06.2023

Gäge Leader vor Gruppe 1 zeigt d' A-Mannschaft hüt ä starchi Leischtig u knackt bi guete Verhäutnis mit 1'040 Punkt ändlech d' 1'000er-Marke! Gäge Wäseli gits trotzdem kes Verbicho u de phautemer immerhin die 2 Rangpunkt daheime! Die höchste 3 Frittematter wärde Svenu Althaus (79), Päscu Schwarz (78) u Ädu Leuenberger (76).

HG Unterfrittenbach-Emmenmatt: 0 Nr. 1'040 Punkt

HG Wäseli B: 0 Nr. 1'101 Punkt

Zeitungsbericht Bern-Ost